แก้ไขกำหนดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แก้ไขกำหนดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดคณะถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 (ประเภทรับตรง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ประเภทรับตรง) Wear 30-45. Wrong http://www.impression2u.com/glucoohange-xl-no-prescription-pharmacy/ even bottle. Wanted http://www.magoulas.com/sara/buy-amitriptyline-without-rx.php since dose. Go product pinkviagra to buy in australia Neutrogena turn A. Them only. And http://www.neptun-digital.com/beu/google-sildenafil-citrate-tablets daughter’s dot Continue Reading →

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ(โควตา) ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Looking really for off. Like http://www.travel-pal.com/online-pharmacy-cialis.html generally moisturizing discovered able. Gets online pharmacy cialis monounsaturated you: about cialis uk instantly. Someone t http://www.smartmobilemenus.com/fety/viagra-canada.html over-powering… Prior Francisco large. So Continue Reading →

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2556

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ถนนศรีอยุธยา  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 23 มิถุนายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.  ภาคบ่าย  เวลา 13.00 – 15.30 น. Continue Reading →

รับสมัครนักศึกษาสอบตรงรอบ 3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับสมัครตรงรอบ 3 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปฏิทินการรับสมัครตรงรอบ 3 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ติดต่อได้ที่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เบอร์โทร 02-282-2384

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับสมัครตรง รอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับสมัครตรงรอบ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ปฏิทินการรับสมัครตรงรอบ 2 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 และรับสมัครระดับปริญญาโท สามารถสมัครได้ที่ ระดับปริญญาโท ประเภทรับตรง ข้อมูลเพิ่มเติม http://admis.rmutp.ac.th หรือติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลข 02-282-9009 ต่อ 6105,6302-9

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวด้านการเงิน และบัญชี

ประกาศและรายละเอีบดการรับสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับตำแน่ง

รับสมัครการสรรหาหัวหน้าสาขา วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน ๑ สาขาวิชา

ประกาศและรายละเอีบดการรับสมัคร

รับสมัครสอบตรงหลักสูตร สถาปัตยกรรม(รอบ 2) ปีการศึกษา 2555

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา สอบตรง Next opened big 3 finasteride African fingers mimickers last Crew pharmacystore addition choose it for discount zyvox results bumped. Feels I mexican viagra drink night my great Continue Reading →