รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 กรกฏาคม  2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง 1101 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่น       ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ นางสาวอภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธ์       กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ นายเกษม  Continue Reading →

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง 1101 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ ผศ.ดร.อำนาจ  จำรัสจรุงผล       ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ ผศ.ทินวงษ์  รักอิสระกุล       กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ ผศ.ศรัทธา  Continue Reading →

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง 1101 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ ผศ.ดร.ประทุมทอง  ไตรรัตน์       ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี       กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ นายกรณ์พงศ์  Continue Reading →

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจ ดังนี้ อาจารย์ ดร.ตระกูล  จิตวัฒนากร  ประธารคณะกรรมการตรวจประเมิน อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเขม  อภิภัทรวโรดม กรรมการ อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา  กรรมการและเลขานุการ ซึ่งจากการตรวจประเมินของคณะกรรมการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับ คะแนน 3.57 อยู่ใน Continue Reading →

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 4 ห้อง 421 – 431 โดยได้รับเกียรติจากประธานตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต อาจารย์ ดร.ชัชรินทร์ สถิตธำมรงค์ ประธาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม Continue Reading →

ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้อง 431 อาคาร 4 ชั้น 3 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล     คณะกรรมการตรวจประเมิน ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา     คณะกรรมการตรวจประเมิน ภาพบรรยากาศ

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารเรือนปัญญา ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง     ประธานคณะกรรมการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์นฤศร มังกรศิลา     กรรมการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์ ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา     Continue Reading →

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นางสาวอภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์ ประธานกรรมการ ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ กรรมการ Continue Reading →

ตรวจประเมินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2557

       อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง Continue Reading →

บรรยากาศการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2556

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 โดยได้เชิญคณะกรรมการจากภายนอกมาตรวจประเมิน ดังนี้ รศ.จันทนี เพชรานนท์ ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ ผศ.นพปฎล สุวัจนานนท์ กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ ผศ.สมควร สนองอุทัย Continue Reading →