ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง 1101 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

  1. ผศ.ดร.ประทุมทอง  ไตรรัตน์       ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  2. นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี       กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  3. นายกรณ์พงศ์  ทองศรี     กรรมการและเลขานุการคณะตรวจประเมิน

ภาพบรรยากาศ