รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 กรกฏาคม  2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง 1101 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่น       ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ นางสาวอภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธ์       กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ นายเกษม  Continue Reading →

โครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง 3 ชาติ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว Ritsumeikan University Department of Architecture and Urban Design College of Continue Reading →

โครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยเป็นการเชิญนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หัวหน้างานพัฒนาชุมชน จากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ชุมชนผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย ชุมชนบ้านถ้ำเสือ และชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง มาร่วมกันทำ workshop ณ ชื่นวารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ภาพบรรยากาศ

เข้าพบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร เข้าพบ คุณเพทาย ล่อใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อหารือ เรือง การจ้างทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว

ศึกษาดูงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและสุขภัณฑ์

       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19  มีนาคม 2558 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่  2  ได้ศึกษาดูงานพร้อมเข้าฟังบรรยายการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและสุขภัณฑ์  โดยมีนักออกแบบผลิตภัณฑ์จาก  American  Standard  มาให้ความรู้และเล่าถึงประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและสุขภัณฑ์  ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์  (Crystal Design Center) ภาพบรรยากาศ