Open House คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานเปิดบ้านแสดงผลงานของนักศึกษาและผลงานวิจัย รวมถึงการแนะนำหลักสูตร เสนอเครื่องจักรที่ทางคณะได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการอบรมงานบริการวิชาการ เมื่อวันที่ […]

โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ […]

โครงการค่ายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์ […]

โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่าง เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ ปี 2562

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“อบรมสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการ” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัด […]

งานนิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 “วงกตศึกษา”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานสหกิจศึกษา ได้จัด งานนิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา […]

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ราชมงคลพระนคร จับมือ อินเด็กซ์ หวังปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติ เมื่อวันที่ […]

พิธีไหว้ครู-ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู – ครอบครูช่าง […]

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2562

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2562” […]

ศึกษาดูงาน โครงการคอนโดมิเนี่ยม Aspire อโศก-รัชดา

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบทางด้านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เชิงการท่องเที่ยว

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบทางด้านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เชิงการท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง […]