รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตารางกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตารางกำหนดการต่าง ๆ ของการศึกษาต่อระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศราคา ค่าเช่าบอร์ดนิทรรศการ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

ประกาศราคา ค่าเช่าบอร์ดนิทรรศการ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยฯ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยศาสตร์และการออกแบบ

นิทรรศการแสดงผลงาน THESIS EXHIBITION : LESS IS MORE

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ได้ร่วมกันจัด นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ” THESIS EXHIBITION : LESS IS MORE (คนคิดมาก)”  โดยจัดขึ้นที่ ดที่ CENTRAL WORLD ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ภาพบรรยากาศ

วิทยากรโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ สำนัก UBI มทร.พระนคร

อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 จัดโดย สำนัก UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิทยากร 1. นายธานี สุคนธะชาติ (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 2. นายคณิต อยู่สมบูรณ์ 3. นายชัยกิตติ ศรีสอาด และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในการอบรมผู้ประกอบการได้รับความรู็และเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิต ในยุค “บรรจุภัณฑ์ 4.0” พร้อมคำให้ปรึกษาในการพัฒนาบรรจุภํณฑ์จากนักศึกษา บรรยากาศ

คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานสถาปัตยกรรม “บ้าน”สถาปนิก 60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงผลงานสถาปัตยกรรม ในงานสถาปนิก 60 ภายใต้หัวข้อ บ้าน บ้าน : BAAN BAAN Reconsidering Dwelling เพื่อเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาชีพ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสถาปนิก 60 ภายใต้หัวข้อ บ้าน Continue Reading →

บรรยากาศโครงการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริชา วงศ์พยัต Continue Reading →

ราคากลางวัสดุการเรียน-การสอน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 7 รายการ

ราคากลางวัสดุการเรียน-การสอน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 7 รายการ