โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2556 จังหวัดชัยนาท

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, บริการวิชาการ, มทร.พระนคร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ ได้ร่วมมือกันจัดการอบรม “โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน […]