กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการมทร.พระนครออกแบบบรรจุภัณฑ์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2556 จังหวัดชัยนาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ ได้ร่วมมือกันจัดการอบรม “โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น 2 สถานที่ ได้แก่ บ้านหอระฆัง อำเภอสรรคบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2556 และที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดคงคาราม ระว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2556 โดยได้เชิญวิทยากรจากคณะไปอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนจำนวน 3 ท่านได้แก่

  1. อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ
  2. อาจารย์ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง
  3. อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง

000 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)