คณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณบดี เข้าเยี่ยมชมพื้นที่คณะ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ประเมิน, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

       คณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณบดี เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]