โครงการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับชุมชนแบบยั่งยืน

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับชุมชนแบบยั่งยืน เพื่อการศึกษาดูงานและการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะประสบการณ์ […]