คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557

Posted Posted in มทร.พระนคร, เจ้าหน้าที่

 ประกาศรับสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน และใบสมัครสอบแข่งขัน