ร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 5

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, มทร.พระนคร, อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 […]