ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ในรายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ในรายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนธนาคารแห่งประเทศไทย

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พานักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ ๒ […]

ผลงานการทำโมเดลแบบบ้านของนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 1

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2555, มทร.พระนคร, สถาปัตยกรรม

ผลงานการออกแบบโมเดลบ้าน Hair 3 that ed […]