นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดงานโครงการสัมมนาเรื่อง “เมื่อของเล่นเป็นทุกอย่าง”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดงานโครงการสัมมนาเรื่อง “เมื่อของเล่นเป็นทุกอย่าง” นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 […]

บรรยากาศงานสัมมนา ทางวิชาการ ” คิดอย่าง DEZAJNA Thinking like a designer japan “

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง […]

ดูงานสัมมนาเรื่อง “การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮก(Hague Agreement)เพื่อประกอบการไทยเข้าสู่ AEC”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       อาจารย์กิ่งกาญจน์  พิจักขณา […]