ส่งงานวิจัยเข้าร่วม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, มทร.พระนคร, อาจารย์

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งผงงานวิจัยเข้าร่วมจัดงานใน “วันนักประดิษฐ์” […]