นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ฯ ประจำปี 2557

Posted Posted in การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา

นางสาว วรรณภา อันดับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิลโก้ […]