กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2555, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2555 ที่ http://job.rmutp.ac.th ภายในวันที่ […]