ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมให้ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการภายใต้การ […]

วิทยากรโครงการ “ต้นกล้า ทูโกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล” ประจำปี 2556

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, วิทยากร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการ “ต้นกล้า ทูโกล พัฒนาศักยภาพ […]