อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, อบรม, อาจารย์

      อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ […]