รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีวันสงกานต์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน […]