ประกาศแจ้งผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 เกี่ยวกับใบปริญญาบัตร

Posted Posted in ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 ทุกท่านทราบ เนื่องจากมีข้อความในใบปริญญาบัตรที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]