สถาปัตย์ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดติวความถนัดฟรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจรับการอบรมทักษะการวาดเส้นและความถนัดทางสถาปัตยกรรม จำนวน […]