โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา […]

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจพฤติกรรมด้านความมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, มทร.พระนคร

       ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]