ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษาปีที่ 4 … การขึ้นทะเบียนบัณทิตผ่านระบบ Website

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ทะเบียน, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 เป็นต้นไป สำนักส่งเสริมฯ จะให้นศ.แจ้งสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ […]