การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเรียนกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตเครื่องเรือนในระบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตเครื่องเรือนในระบบอุตสาหกรรม

โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยให้ศึกษาจากสถานประกอบการณ์จริง ซึ่งได้พานักศึกษา ไปดูงานที่ บริษัท โลตัส คริสตัล จำกัด และ บริษัท กรีนวู้ด 1993 จำกัด โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2557

000 บรรยากาศการดูงานจากสถานประกอบการ