นักศึกษาปีการศึกษา 2557มทร.พระนคร

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง (ย่อยคณะ) ประจำปีการศึกษา 2557

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง (ย่อยคณะ) ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะให้กับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้เข้าใจในการเรียนการสอนและการบริหารกิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนให้ผุ้ปกครองได้สอบถามปัญหาที่สงสัย  โดยกิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 6 สิงหาคม 2557  เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 (อาคารเรือนปัญญา)

ภาพบรรยากาศ