ติดต่อ-สอบถาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถ ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3888 ต่อ 5024