ติดต่อ-สอบถาม

ที่อยู่คณะ (ศูนย์โชติเวช)


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถ ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


เบอร์โทรศัพท์ภายใน


งานทะเบียน/หลักสูตร :  02-665-3888 ต่อ 5024, 8117
งานวิจัย : 02-665-3888 ต่อ 8120
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา : 02-665-3888 ต่อ 8119
งานการเงิน : 02-665-3888 ต่อ 5009
งานพัสดุ : 02-665-3888 ต่อ 5007
ฝ่ายกิจการนักศึกษา : 02-665-3888 ต่อ 5001, 8104
งานสารบรรณ : 02-665-3888 ต่อ 5004