กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนคร

ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ในระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2557 ณ.จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ งานวิจัย งานนักศึกษา และการบริหารงาน

000 ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว