การศึกษาข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนครออกแบบบรรจุภัณฑ์

ตรวจแบบผลงานจากการออกแบบของนักศึกษา ต่อยอดจากโครงการ “ต้นกล้าทูโกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล” ประจำปี 2556

       จากการที่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ ”ต้นกล้า ทูโกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล (ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก)” ประจำปี 2556 โดยเป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึก (Coaching) ในการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก โดยเป็นการดำเนินงานในระยะที่ 6 เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะได้นำนักศึกษา ไปร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ โดยให้นักศึกษารับแบบและแนวคิดของผู้ประกอบการ มาพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ โดยมีกำหนดส่งผลงานการออกแบบ ภายในปี 2557

       ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ที่ผ่าน ทางคุณสุรศิษฎ์ บุญญาภิสันท์ อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้นำคณะมาทำการตรวจแบบครั้งที่ 2 ซึ่งทางนักศึกษาได้ทำการออกแบบ โดยท่านได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการออกแบบต่อไป

000 ตรวจแบบผลงานจากการออกแบบของนักศึกษา