กิจกรรมปีการศึกษา 2555มทร.พระนครออกแบบบรรจุภัณฑ์อาจารย์

การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งบุคคลากรเข้าร่วมในโครงการ การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ีงจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ทางคณะได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งเป็นโครงการของ อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

000 การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน