การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเรียนปีการศึกษา 2555ฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนครสาขาวิชาสารนิพนธ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์

จับสลากเลือก อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้งสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ทำการจับฉลากเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เพื่อให้เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวในการทำสารนิพน์ ในปีการศึกษา 2556

000 บรรยากาศการจับสลากเลือก อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์