Uncategorized

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพดีทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย และในด้านจริยธรรม  โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2553
0 0  บรรยากาศโครงการอบรม