การเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนครอาจารย์

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2556

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งวิชาการ  สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ถนนศรีอยุธยา  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 23 มิถุนายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.  ภาคบ่าย  เวลา 13.00 – 15.30 น.  อ่านประกาศรับสมัครและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่    000  ประกาศรับสมัครอาจารย์