ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554

Posted Posted in Uncategorized

จากการที่ได้เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในขณะนี้นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2554 […]

ประกาศรับสมัคร โควตาพิเศษ(เพิ่มติม) ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ […]

โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ Amazon like color online […]

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553 […]