Uncategorized

ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกข้อมูลระบบปีการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา  2552 ทุกท่าน ทั้งที่ได้งานทำแล้ว ประกอบอาชีพอิสระ และกำลังศึกษาต่อ ตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้

  1. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
    ที่เว็บไซต์ http://www.job.mua.go.th | วิธีการตอบแบบสอบถาม
  2. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
    ที่เว็บไซต์ http://job.rmutp.ac.th | วิธีการตอบแบบสอบถาม
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้างและผู้บังคับบัญชา
    โดยให้บัณฑิต  Download แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง จากนั้นนำแบบสอบถามดังกล่าวให้นายจ้าง หรือหัวหน้างานของบัณฑิต เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม Download เอกสาร และรายละเอียดที่นี่

เมื่อบัณฑิตปฏิบัติตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตพิมพ์ ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต(รวม 2 ฉบับทั้งของ สกอ. และของมหาวิทยาลัย) และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างและผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการตอบจากนายจ้างเรียบร้อยแล้ว นำมาลงทะเบียน ซ้อมรับปริญญา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553(ซ้อมย่อยรวม) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ คณะบริหารธุรกิจ มิฉะนั้นจะไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

และขอให้บัณฑิตช่วยประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนในรุ่นหรือบุคคลที่รู้จักที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ด้วย