ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

แห่เทียน58

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เนื่องในวันเข้าพรรษา ที่จะถึง โดยเป็นการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวาย ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 27 กรกฏาคม 2558

ภาพบรรยากาศ