กิจกรรมนักศึกษามทร.พระนคร

ประมวลภาพ โครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ๕๔ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ๕๔ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา โดยโครกงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ. วัดจอมเกษ ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยรูปแบบโครงการเป็นการทำความสะอาด บริเวณที่น้ำท่วมเพื่อทำให้บรรยากาศกลับเป็นอย่างเดิม
000 บรรยากาศโครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจฯ