Uncategorized

ราชมงคลพระนครวิชาการครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ  “ราชมงคลพระนครวิชาการครั้งที่ 2” โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 และมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้คัดเลือกและจัดส่งผลงานวิจัยของทางบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงาน โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2554
000 ราชมงคลพระนครวิชาการครั้งที่ 2