Uncategorized

โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสร้าจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสทรงพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2554 ณ. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี
000 โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2554