Uncategorized

โครงการฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ สำหรับผู้ประกอบการระดับชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ สำหรับผู้ประกอบการระดับชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพด้านการออกแบบ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 60 คน โดยโครงการจัดในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2554 ณ.อำเภอเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
000 โครงการฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์