ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร เปิดรับสมัคร #DEK66
เรียนการออกแบบที่ใช้สำหรับคุณ และหลักสูตรที่ทันสมัย โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
วันนี้เรามาพบปะแนะแนวหลักสูตรของคณะฯ ให้กับน้องๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สำหรับเตรียมความพร้อมเป็นนิสิตใหม่ ให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในคณะฯ ของเรา และอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อในคณะฯ ต่อไปค่ะ
เรียนฟรี!! เพียงใช้สิทธิ์กู้กองทุนกู้ยืม กยศ. (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) พร้อมรับทุนการศึกษาสนับสนุนมากมาย อาทิ ทุนการศึกษาบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีเด่น ทุนการศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเด่น และทุนการศึกษาต่างๆ อีกมากมาย ยื่นสมัครและลงทะเบียนเรียนก่อนเพื่อนได้ทันที
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : www.arch.rmutp.ac.th
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนการสมัคร สามารถสอบถามได้ทาง Inbox หรือโทรติดต่อฝ่ายรับสมัครได้ที่ โทร 02 665 3888
___________________________________
หมายเหตุ
- เงื่อนไขทุนสนับสนุนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมทุน กยศ. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เครดิตภาพ : งานสื่อสารองค์การคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 16/12/2565