ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมีการให้ความรู้ในการเตรียมตัวก่อนการสมัครงาน และมีกิจกรรมแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมย่อยบรรยายให้ความรู้และแนะนำการเตรียมตัวก่อนการทำงานโดย ศิษย์เก่าของแต่ละสาขาที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้น ๆ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องบัวฉลองขวัญ อาคารโชติเวช 1 ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร