ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน ตลาดคลองสวน100 ปี จังหวัดสมุทรปราการ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์ ดร.ธธนา กมลนรากิธรักษา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนอกห้องเรียนในรายวิชาผังเมืองเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญของการวางผังเมือง ระบบโครงสร้างต่างๆที่เหมาะสมกับเมือง รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดทางสัญจรต่างๆ ตลอดจนการก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัยต่างๆ
------------
ที่มาภาพ: อาจารย์ ดร.ธธนา กมลนรากิธรักษา