ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยทางคณะร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร นำหลักสูตรต่าง ๆที่น่าสนใจเข้าร่วมจัดแสดงเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
ที่มา : กองพัฒนา​นักศึกษา มทร.พระนคร และ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ