ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ ร่วมงานวันรพีรำลึก 65 โดยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ศูนย์เทเวศร์)

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ