ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Solidworks

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Solidworks โดยวิทยากรให้ความรู้จากบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) โดยหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมโดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมจนสามารถขึ้นต้นแบบประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัย โดยมีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 633 อาคาร 6 ชั้น 3 ศูนย์โชติเวช
ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ