ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ประจำปี 2562

“สถาปัตย์ จัดโครงการตอบโจทย์ 4 พันธกิจ” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียนประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ภายในโดยนำหลักการบูรณาการ 4 พันธกิจ หลักของมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมอยู่ภายในโครงการ ทั้งในส่วนของด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งกิจกรรมตามพันธกิจ ได้ดังนี้

  1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน นักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน ได้แบ่งกลุ่มทำ Workshop ตามทักษะวิชาชีพที่ตนเองได้รับความรู้จากภายในชั้นเรียน โดยมีการแบ่งโจทย์ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเกาะช้าง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าชุมชน และบ้านพักอาศัยสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยเป็นการนำสภาพปัญหาจริงภายในเกาะช้าง จากชุมชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เข้ามาสู่บทเรียนในแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งทำต้นแบบจริงสำหรับการขาย ในงาน Night Market เพื่อเป็นการทดสอบด้านการออกแบบ สำหรับนักศึกษาว่าสามารถตอบโจทย์ ในเชิงธุรกิจได้ดีในระดับไหน นอกจากนี้ทางคณะยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรทางด้านการออกแบบ ระหว่าง 3 คณะ ซึ่งได้นำข้อมูลที่ร่วมกันวิเคาะห์มาปรับใช้เพื่อการพัฒนาหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป
  2. ด้านการวิจัย นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ ที่ได้เข้าร่วมในโครงการ สามารถนำโจทย์จากสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเกาะช้าง ไปต่อยอดสู่การทำศิลปนิพนธ์ และวิทยนิพนธ์ของนักศึกษา รวมถึงการทำวิจัยของบุคลากร ทั้งในด้านของ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่การทำวิจัยด้านความร่วมมือระหว่าง ไทย ลาว และญี่ปุ่น
  3. ด้านการบริการวิชาการ มีการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างรายได้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพิมพ์สกรีนเสื้อ และถุงผ้า ให้แก่ผู้ประกอบการภายในชุมชนเกาะช้าง เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มช่องทางของการส่งเสริมอาชีพ และเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านของการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยจัดขึ้นที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สาขาเกาะช้าง จังหวัดตราด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
  4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากการจัดงานทางด้าน Workshop แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการ ยังได้มีการจัดตลาด Night Market ขึ้นเพื่อเป็นการทดลองการวางขายของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบของนักศึกษา ภายในตลาดยังได้มีการแลกเปลี่ยนด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของทั้ง 3 ประเทศ โดยมีนักศึกษา บุคลากร และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เข้าร่วมรับชมการแสดงเป็นจำนวนมาก
  • ป็นจำนวนมาก เข้าร่วมรับชมการแสดงเลิตภัณฑ์ และบรรจุ

โดย โครงการค่ายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียนประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด

ภาพบรรยากาศ