ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ” ARCH ROADSHOW 2018-2019 ” แนะแนวทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม " ARCH ROADSHOW 2018-2019 " แนะแนวทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาทางด้านวิชาชีพขนาดใหญ่ของ จังหวัดจันทบุรี โดยภายในกิจกรรมได้มีการแนะนำหลักสูตรของทางคณะ พร้อมทั้งนำเสนอบรรยากาศการเรียนรู้ภายในคณะ ที่ได้นำหลักการด้านการบูรณาการมาปรับใช้ ภายใต้แนวคิด "เรียนรู้ จากสภาพปัญหาจริงของสังคม และชุมชน" อันจะเป็นสิ่งสำคัญที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช. ให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรม ครั้งนี่เป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยภายในกิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้ นอกจากการแนะนำหลักสูตร และกำหนดการต่าง ๆ ทางทีมงานได้นำ หลักสูตรทางด้านวิชาชีพ "การสกรีนถุงผ้าเบื้องต้น" มาเป็นหลักสูตรที่ให้ทางผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ลองปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้นำระบบลงทะเบียนผ่าน Google from ให้นักเรียนได้ลงทะเบียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อกับทางคณะผ่านระบบออนไลน์ เพื่อที่จะใช้ส่งข้อมูลข่าวสารและกำหนดการต่าง ๆ ให้แก่ตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล อีกหนึ่งช่องทาง