ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม”

       ชะอำ

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัด โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง  กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” ณ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฏาคม 2558 โดยมีกิจกรรมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

  • หลักสูตรที่ 1  “สร้างสรรค์ที่แขวนของจากงานไม้สุดเก๋ไก๋”  โดย อาจารย์กิ่งกาญจน์  พิจักขณา และ ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์
  • หลักสูตรที่ 2  “เสริมสร้างลวดลายให้สินค้าทำมืออยู่างสวยหรู”  โดย อาจารย์อุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน และ อาจารย์ดรุณรัตน์  พิกุลทอง
  • หลักสูตรที่ 3  “สรรค์สร้างลวดลายการ์ตูนบนพิ้นแก้วน่ามองดู”  โดย อาจารย์ทินวงษ์  รักอิสสระกุล และ ผศ.ชานนท์  ตันประวัติ
  • หลักสูตรที่ 4  “ประดิษฐ์ถุงผ้าเพื่อสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจชุมชน”  โดย อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง และ อาจารย์สุรภา  วงศ์สุวรรณ

ภาพบรรยากาศ