ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนสู่แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนสู่แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ หรือการทำสินค้าผลิตภัรฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในการเป็นของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว ได้ในอนาคต โดยมีหลักสูตรที่จัดอบรมต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงการท่องเที่ยว
2. ผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้าตีนจก
3. สวนสวยในขวดแก้ว
4. สบู่สมุนไพร ผสมเส้นใยธรรมชาติ

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี จังหวัดราชบุรี โดยผู้ที่สนใจหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้สามารถเข้าไปเล่มคู่มือการอบรมได้ที่ คลังความรู้ของงานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หรือที่ http://arch.rmutp.ac.th/km/?page_id=215

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ